Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Odluka o poništavanju oglasa za davanje koncesije

Odluka o poništavanju oglasa za davanje koncesije

Saziv Opštine u okviru Glavnog grada Tuzi za IX sjednicu- Rendi i ditës për seancën e IX

Saziv Opštine u okviru Glavnog grada Tuzi za IX sjednicu- Rendi i ditës për seancën e IX Predlog Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane opštine Propozim Vendimi mbi themelimin…