Rješenje nosiocu projekta „Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice'' d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice'' d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosiocu projekta Škatarić Ivica za odlučivanje o potrebi procjene uticaja za poljoprivredno gazdinstvo

Zahtjev nosioca projekta Škatarić Ivica za odlučivanje o potrebi procjene uticaja za poljoprivredno gazdinstvo

Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2018. godinu

Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2018. godinu

Saziv za XII sjednicu- Rendi i ditës për seancën e XII

Saziv za XII sjednicu- Rendi i ditës për seancën e XII 1.Predlog Odluke o imenovanju sekretara Skupštine opštine u okviru Glavnog grada – Tuzi Propozim Vendimi mbi emërimin e sekretarit të Kuvendit të komunës në kuadër të…

Rješenje nosiocu projekta „MTEL“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „MTEL“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu